AML

 1. Úvod

Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) společnosti RK MoWio s. r. o., IČ: 11880856, se sídlem Evropská 657/120, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku C 355825, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), je zřízen především za účelem předcházení možných protiprávních jednání dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám se vztahem ke Společnosti, přičemž poskytuje těmto osobám možnost oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy. Zároveň je prioritou Společnosti, aby byla v souladu se Zákonem zajištěna ochrana oznamovatelů výše uvedeného jednání. 


 1. Oznámení

V souladu s ustanovením § 2 zákona o ochraně oznamovatelů lze prostřednictvím tohoto VOS činit oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti:

 • pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, 

 • se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Tímto protiprávním jednáním se rozumí jednání, které:

 • má znaky trestného činu,

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,

 • porušuje zákon, nebo

 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona.

Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto VOS příslušné osobě, kterou stanoví tento VOS, dále lze oznámení učinit za podmínek zákona o ochraně oznamovatelů či také Ministerstvu spravedlnosti tel: +420 221 997 111, e-mail: posta@msp.justice.cz (více viz. https://justice.cz/ministerstvo-spravedlnosti1) nebo uveřejnil za podmínek uvedených § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.


 1. Příslušná osoba


Jméno a příjmení

Jednatel firmy

Pracovní zařazení (pozice)

"Jednatel firmy"

Mobil

"+420 732 914 214"

E-mail

"info@mowio.com"

Datová schránkaČinnost příslušné osoby:

 • přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

 • navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení,

 • plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,

 • postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,

 • zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.


 1. Podání oznámení

V souladu s AML zákonem přijímá Společnost jakožto povinná osoba dle tohoto předpisu anonymní oznámení. Povinná osoba přijímá anonymní oznámení týkající se porušení jakýchkoliv právních předpisů, včetně předpisů z jakékoliv chráněné oblasti upravené zákonem o ochraně oznamovatelů. 

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

 1. Písemně:

  1. e-mailem na e-mailovou adresu info@mowio.cz

  2. poštou na adresu: Evropská 657/120, Praha 6, 160 00. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Moniky Lecianové“.

 1. Ústně:

  1. telefonicky na tel. čísle +420 732 914 214

Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod).

  3.  Osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě:

Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky (na tel. č. .) nebo emailem (na adrese: info@mowio.cz). Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.


 1. Postup příslušné osoby po podání oznámení


Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně
v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. 

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Společnosti navrhne opatření
k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby Společnosti, pro kterou oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. 

Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě
než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení
a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

 1. Sdílení vnitřního systému a nakládání s osobními údaji oznamovatele

Společnost je povinnou osobou dle AML zákona, a proto je pro ni možnost sdílení vnitřního oznamovacího systému vyloučena. Společnost má vlastní interní oznamovací systém 
a vlastní příslušnou osobu, která přijatá oznámení posuzuje, eviduje a navrhuje nápravná opatření. 

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno
v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. S osobními údaji bude nakládáno v souladu s tímto zákonem, dále v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a se zákonem č. 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů. 


 1. Závěr 


Společnost se zavazuje provést školení svých zaměstnanců a spolupracovníků o tomto VOS a právech a povinnostech z něj vyplývajících. Zároveň se Společnost zavazuje tento VOS pravidelně vyhodnocovat a zajišťovat jeho efektivitu a soulad s právními předpisy.

Tento Vnitřní oznamovací systém nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023.


 

X

Cookie-Einstellungen: Diese Website verwendet notwendige Cookies, um die ordnungsgemäße Funktion der Website sicherzustellen, und analytische Cookies, um zu verstehen, wie Sie sich auf der Website bewegen, und um Ihnen entsprechende Inhalte anzubieten. Diese Cookies werden erst nach Ihrer Zustimmung gesetzt.